Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10898
Title: DỰ ÁN SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA III
Authors: Nguyễn Thanh Hiếu
Keywords: TÓM TẮT LUẬN VĂN "DỰ ÁN SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA III"
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
Abstract: phần nội dung của đề tài được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Hiện trạng tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III Chương 2: Nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ Chương 3: Dự án số hóa tài liệu lưu trữ Trung Tâm Lưu trữ Quốc gia III
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10898
Appears in Collections:ITI - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nguyen Thanh Hieu.pdf
  • Description : 
  • Size : 318.88 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.