Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Đăng (2012-03)

 • Phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên GDQP – AN là khâu then chốt, là nhiệm vụ trọng yếu của Trung tâm GDQP – AN, ĐHQGHN. Thực tế hiện nay, đội ngũ giảng viên của Trung tâm còn bất cập không chỉ về số lượng, chất lượng mà còn bất cập cả về cơ cấu. Công tác phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên cần đảm bảo tính toàn diện, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của Trung tâm và của ĐHQGHN. Biện pháp là Trung tâm cần cử cán bộ giảng viên đi đào tạo, xin bổ sung giảng viên, tuyển chọn cán bộ giảng viên cơ hữu...vv.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Đăng (2013)

 • Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng–an ninh (QP – AN) cho các đối tượng được Đảng ta xác định: “là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng – an ninh là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội; phải được chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng”. Thực tế, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các đối tượng nói chung và giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP – AN) trong nhà trường nói riêng đã được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Đăng (2016-01)

 • Mô hình Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho SV. Tuy nhiên, trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của giáo dục đại học và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, yêu cầu các Trung tâm này phải không ngừng đổi mới, trước hết là công tác quản lí. Phương thức quản lí chất lượng tổng thể với tư tưởng cốt yếu coi khách hàng là trung tâm sẽ phù hợp với triết lí giáo dục lấy người học làm trung tâm, đồng thời có tính thích ứng cao trước sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ của giáo dục đại học và bảo vệ chủ quyền đất nước.