Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Đức Đăng (2012-03)

  • Phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên GDQP – AN là khâu then chốt, là nhiệm vụ trọng yếu của Trung tâm GDQP – AN, ĐHQGHN. Thực tế hiện nay, đội ngũ giảng viên của Trung tâm còn bất cập không chỉ về số lượng, chất lượng mà còn bất cập cả về cơ cấu. Công tác phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên cần đảm bảo tính toàn diện, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của Trung tâm và của ĐHQGHN. Biện pháp là Trung tâm cần cử cán bộ giảng viên đi đào tạo, xin bổ sung giảng viên, tuyển chọn cán bộ giảng viên cơ hữu...vv.

  • Conference Paper


  • Authors: Đinh, Văn Hưởng (2013)

  • Giáo dục quốc phòng -an ninh (GDQP-AN) cho học sinh, sinh viên có vị trí quan trọng thuộc chương trình giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục , đào tạo và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, GDQP-AN cho học sinh, sinh viên còn có những điều cần quan tâm giải quyết.