Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Đức Đăng (2016-01)

  • Mô hình Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho SV. Tuy nhiên, trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của giáo dục đại học và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, yêu cầu các Trung tâm này phải không ngừng đổi mới, trước hết là công tác quản lí. Phương thức quản lí chất lượng tổng thể với tư tưởng cốt yếu coi khách hàng là trung tâm sẽ phù hợp với triết lí giáo dục lấy người học làm trung tâm, đồng thời có tính thích ứng cao trước sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ của giáo dục đại học và bảo vệ chủ quyền đất nước.