Điều tra sơ bộ tính chất hóa sinh của các enzyme protease ngoại bào từ các chủng vi sinh vật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11180Điều tra sơ bộ tính chất hóa sinh của các enzyme protease ngoại bào từ các chủng vi sinh vật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11180