Giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11324Giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11324