Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11577
Title: Quy hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2025
Authors: Nguyễn, Văn Đoàn
Phan, Trần Bách
Keywords: Phát triển công nghệ;Công nghệ thông tin
Issue Date: 2014
Citation: Phan, T. B. (2014). Quy hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2025. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: - Nghiên cứu cơ bản về chiến lược và các chính sách phát triển CNTT của Bộ Thông tin & Truyền thông. - Khảo sát và đánh giá tổng quan được hiện trạng công nghệ thông tin Thành phố Hải Phòng. - Xây dựng được các phương án phát triển CNTT cho Thành phố Hải Phòng. - Xây dựng được các danh mục dự án phát triển và khái toán sơ bộ. - Xây dựng được các giải pháp phát triển và tổ chức thực hiện.
Nghiên cứu cơ bản về chiến lược và các chính sách phát triển CNTT của Bộ Thông tin & Truyền thông. Khảo sát và đánh giá tổng quan được hiện trạng công nghệ thông tin Thành phố Hải Phòng. Xây dựng được các phương án phát triển CNTT cho Thành phố Hải Phòng. Xây dựng được các danh mục dự án phát triển và khái toán sơ bộ. Xây dựng được các giải pháp phát triển và tổ chức thực hiện.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11577
Language: vi
Format Extent: 2 tr.
Appears in Collections:ITI - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Phan Tran Bach.pdf
  • Description : 
  • Size : 248.47 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.