Nghiên cứu đa dạng vi khuẩn oxy hóa Fe (II), khử NO3- Tại một số môi trường sinh thái ở Việt Nam
Nghiên cứu đa dạng vi khuẩn oxy hóa Fe (II), khử NO3- Tại một số môi trường sinh thái ở Việt Nam