Tuyển chọn và nghiên cứu phân loại của các chủng nấm men sinh Coenzyme Q10 phân lập ở Việt Nam
Tuyển chọn và nghiên cứu phân loại của các chủng nấm men sinh Coenzyme Q10 phân lập ở Việt Nam