Tách chiết cellulase ngoại bào từ vi sinh vật để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11614Tách chiết cellulase ngoại bào từ vi sinh vật để phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11614