Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11734
Title: BỘ TỪ VỰNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN
Authors: Viện Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Công nghệ thông tin - ĐHQGHN
Abstract: Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho việc truyền đạt thông tin quốc tế về trao đổi thông tin và truyền thông dữ liệu. Tiêu chuẩn này trình bày các thuật ngữ và định nghĩa về các khái niệm được lựa chọn thích hợp trong lĩnh vực truyền thông dữ liệu và xác định các mối quan hệ giữa các mục theo hai ngôn ngữ Việt-Anh. Để tạo thuận lợi cho việc chuyển dịch sang các ngôn ngữ khác, các định nghĩa được soạn thảo nhằm giảm thiểu các tính chất riêng biệt của một ngôn ngữ. Tiêu chuẩn này định nghĩa các khái niệm có liên quan đến trao đổi thông tin và truyền thông dữ liệu.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11734
Appears in Collections:ITI - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : I.2.TC-Tuvung-traodoi_Final.pdf
  • Description : 
  • Size : 309.9 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.