Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11737
Title: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ METADATA MÔ TẢ MỘT SỐ DẠNG DỮ LIỆU THÔNG DỤNG
Authors: Viện Công nghệ Thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
Abstract: Tiêu chuẩn này xác định các thông tin metadata mô tả cho một số dữ liệu thông dụng, dùng để lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11737
Appears in Collections:ITI - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : II.8 Tieuchuankythuat (vi).pdf
  • Description : 
  • Size : 309.32 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.