Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11738
Title: Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm tạo thuận lợi cho việc truyền đạt thông tin về hệ thống thông tin địa lý. Tiêu chuẩn này trình bày các thuật ngữ và định nghĩa các khái niệm được lựa chọn thích hợp trong lĩnh vực hệ thống thông tin địa lý và xác định các mối quan hệ giữa các mục theo hai ngôn ngữ Việt-Anh. Tiêu chuẩn này định nghĩa các khái niệm có liên quan đến hệ thống thông tin địa lý.
Authors: Viện Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Công nghệ thông tin - ĐHQGHN
Abstract: Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng để hỗ trợ cho việc tăng cường ứng dụng tài liệu điện tử và quản lý hồ sơ. Các hướng dẫn được đề cập trong tiêu chuẩn này hướng đến các tài liệu được tạo ở mọi định dạng và trao đổi. Tiêu chuẩn này đưa ra các khuyến nghị và hướng dẫn để tạo ra các thủ tục phù hợp cho việc đặt tên thư mục và tài liệu. Các khuyến nghị và hướng dẫn này được sử dụng tốt trong môi trường mạng nội bộ, lưu trữ điện tử, tuy nhiên cũng hoàn toàn có thể áp dụng cho các hệ thống lưu giữ hồ sơ trên giấy có liên quan. Vì vậy các thuật ngữ được sử dụng trong tiêu chuẩn này không phân biệt giữa hai loại hệ thống lưu giữ và trao đổi hồ sơ tài liệu điện tử hoặc trên giấy. Phạm vi của tiêu chuẩn này đề cập đến các quy tắc và quy ước cho việc đặt tên tệp tin và các hồ sơ bản ghi được lưu giữ trong kho lưu trữ và có thể được chia sẻ. Phạm vi của tiêu chuẩn này không đề cập đến các kỹ thuật và phương pháp liên quan đến vấn đề lưu trữ tệp tin và hồ sơ. Các vấn đề truy cập, trao đổi và bảo mật nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11738
Appears in Collections:ITI - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : II.1.4- Naming Schema - Final.pdf
  • Description : 
  • Size : 251.7 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.