Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11740
Title: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ XÂY DỰNG METADATA DÙNG CHO LƯU TRỮ DỮ LIỆU
Authors: Viện Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Công nghệ thông tin - ĐHQGHN
Abstract: Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc quản lý và lưu trữ hồ sơ. Tiêu chuẩn này liên quan đến quá trình thiết kế và vận hành hệ thống công nghệ thông tin trong đó có việc tạo lập và quản lý dữ liệu, bao gồm cả các hệ thống quản lý hồ sơ và tài liệu điện tử (eDRMS) và đánh giá các hệ thống công nghệ thông tin để xác định quy tắc lưu trữ hồ sơ. Trọng tâm của các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với siêu dữ liệu cần thiết cho quá trình quản lý hồ sơ Dữ liệu đặc tả (metadata) cấu trúc và lưu trữ có thể được yêu cầu để bảo quản lâu dài hồ sơ điện tử
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11740
Appears in Collections:ITI - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : II.1.11.TCVN II.1.11_FINAL.pdf
  • Description : 
  • Size : 279.13 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.