Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11743
Title: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TẠO LẬP CHỈ MỤC (DÙNG CHO METADATA VÀ TÀI LIỆU TOÀN VĂN)
Authors: Viện Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Công nghệ thông tin - ĐHQGHN
Abstract: Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về nội dung, tổ chức và trình bày chỉ mục sử dụng cho việc tìm kiếm tài liệu và các phần của tài liệu. Nó bao gồm các định nghĩa về chỉ mục và các thành phần, thuộc tính và các khía cạnh; từ vựng thống nhất; mô tả bản chất và sự đa dạng của các chỉ mục; các khuyến nghị liên quan đến việc thiết kế, tổ chức và trình bày các chỉ mục. Tiêu chuẩn này liên quan đến việc chuẩn bị tất cả các loại chỉ mục cho tìm kiếm thông tin, bất kể chúng được tạo lập trên cơ sở phân tích bằng trí tuệ, bằng các phương pháp tự động hoặc được máy tính hỗ trợ, cho dù chúng được tìm kiếm bằng mắt thường hoặc bằng thuật toán điện tử và được biên soạn bởi một người lập chỉ mục hoặc một nhóm người lập chỉ mục. Việc lập chỉ mục cho dữ liệu đặc tả (metadata) dựa trên các thông tin tóm tắt trong các phần tử dữ liệu đặc tả như nhan đề, chủ đề, tác giả, định danh, mô tả… Tiêu chuẩn dữ liệu đặc tả theo TCVN 7980:2008 (ISO 15836:2003) và hướng dẫn tại thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11743
Appears in Collections:ITI - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : II.1.12-13.TCVN II.1.12-13_FINAL.pdf
  • Description : 
  • Size : 292.95 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.