Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11748
Title: Định danh số cho đối tượng
Authors: Viện Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Công nghệ thông tin - ĐHQGHN
Abstract: Tiêu chuẩn này xác định tiêu chuẩn kỹ thuật bao gồm cú pháp, mô tả và các thành phần chức năng phân giải của hệ thống định danh số cho các đối tượng trong dữ liệu số hóa. Tiêu chuẩn này cũng qui định các nguyên tắc chung trong việc tạo lập, đăng kí và quản lý các định danh DOI cho đối tượng trong dữ liệu số hóa. (DOI là viết tắt của cụm từ "digital object identifier" - định danh số cho đối tượng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11748
Appears in Collections:ITI - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : II.1-3.ITI_Duthao_TCKT_UniqueIdentifier_DOI_OK.pdf
  • Description : 
  • Size : 483.33 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.