Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11749
Title: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN – QUY TẮC THỰC HÀNH QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN
Authors: Viện Công nghệ Thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
Abstract: Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn cho các tiêu chuẩn an toàn thông tin cho tổ chức và thực hành quản lý an toàn thông tin bao gồm các lựa chọn, thực hiện và quản lý các kiểm soát có tính đến môi trường rủi ro an toàn thông tin của các tổ chức. Tiêu chuẩn này được thiết kế để được sử dụng bởi các tổ chức có ý định: a) chọn lựa các kiểm soát trong quá trình thực hiện một hệ thống quản lý an toàn thông tin dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 27001; [10] b) thực hiện các kiểm soát an toàn thông tin được chấp nhận chung; c) phát triển các hướng dẫn quản lý an toàn thông tin của riêng mình.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11749
Appears in Collections:ITI - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : II.6.1-4.Du thao II.6.1-4.pdf
  • Description : 
  • Size : 355.85 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.