Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11750
Title: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU WEB, DỮ LIỆU ĐẶC TẢ, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU TRÊN WEB
Authors: Viện Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Công nghệ thông tin - ĐHQGHN
Abstract: Phạm vi của chuẩn này là phù hợp với tiêu chuẩn ISO 8879, SGML. Tiêu chuẩn này mô tả ngôn ngữ đánh dấu HTML được chỉ định theo các điều khoản trong khuyến cáo của W3C cho HTML, định dạng dữ liệu, dữ liệu đặc tả và các phương thức trao đổi dữ liệu trên web.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11750
Appears in Collections:ITI - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : II.2.1.Du thao II.2.1.pdf
  • Description : 
  • Size : 372.49 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.