Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11756
Title: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ SMS (ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU SMS, METADATA CHO DỮ LIỆU SMS, LƯU TRỮ DỮ LIỆU SMS, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU SMS), BAO GỒM PHẦN 1 "ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU"; PHẦN 2 "METADATA CHO DỮ LIỆU"; PHẦN 3 "TRAO ĐỔI DỮ LIỆU"
Authors: Viện Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Công nghệ thông tin - ĐHQGHN
Abstract: Tiêu chuẩn TCVN XXXX là tiêu chuẩn kỹ thuật về dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) quy định về phần định dạng dữ liệu SMS, dữ liệu đặc tả (metadata) cho dữ liệu SMS, lưu trữ dữ liệu SMS và trao đổi dữ liệu SMS. Trong phạm vi của tiêu chuẩn này, dịch vụ tin nhắn ngắn SMS cho phép người sử dụng gửi và nhận các tin nhắn ngắn (SM) trên các trạm di động (MS) thông qua các trung tâm chuyển mạch di động (MSC) tới các trung gian là các trung tâm dịch vụ (SC). Trong phạm vi của tiêu chuẩn này, tin nhắn SMS có thể chứa 140 octet, nói một cách khác, tin nhắn SMS có thể có tối đa 160 ký tự khi mỗi ký tự được mã hóa theo bảng chữ cái GSM mặc định 7 bit (140 ký tự khi mã hóa theo bảng chữ cái 8 bit, 70 ký tự khi mã hóa theo bảng chữ cái 16 bit). Trong phạm vi của tiêu chuẩn này các tin nhắn quảng bá CBS (Cell Broadcast Service) và tin nhắn dữ liệu dịch vụ bổ sung phi cấu trúc USSD (Unstructured Supplementary Service Data) được coi như một dạng tin nhắn SMS và hoạt động như một SMS chuẩn. Tiêu chuẩn này hướng đến sự phù hợp của SMS được sử dụng trong mạng di động mặt đất công cộng PLMN và các mạng di động khác. Tiêu chuẩn này hướng tới sự phù hợp của SMS trên các mạng di động 2G, 3G UMTS và có thể là 4G LTE. Phạm vi của tiêu chuẩn này đề cập đến phần định dạng dữ liệu cho SMS, dữ liệu đặc tả (metadata) cho dữ liệu SMS, lưu trữ dữ liệu SMS và trao đổi dữ liệu SMS. Phạm vi của tiêu chuẩn này không bao gồm các khía cạnh mạng dự phòng cho SMS và các yêu cầu và kỹ thuật ứng dụng SMS. Phạm vi của tiêu chuẩn này không bao gồm các dạng tin nhắn không phải là SMS.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11756
Appears in Collections:ITI - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : II.2.3 - SMS - final.pdf
  • Description : 
  • Size : 390.92 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.