Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11758
Title: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ TRANG WEB ĐỘNG, ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU, DỮ LIỆU ĐẶC TẢ, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU
Authors: Viện Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Công nghệ thông tin - ĐHQGHN
Abstract: Phạm vi của chuẩn này là phù hợp với tiêu chuẩn ISO 8879, SGML. Tiêu chuẩn này mô tả ngôn ngữ đánh dấu HTML tĩnh, kết hợp ngôn ngữ kịch bản máy khách (Javascript), ngôn ngữ định dạng trình diễn (Cascading Style Sheets) và Mô hình Đối tượng Tài liệu Document Object Model (DOM).
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11758
Appears in Collections:ITI - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : II.2.7.Du thao II.2.7.pdf
  • Description : 
  • Size : 366.16 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.