Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11760
Title: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MÔ TẢ CÁC THAO TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỐI TƯỢNG VÀ DỮ LIỆU - METADATA MÔ TẢ THAO TÁC CỦA ĐỐI TƯỢNG
Authors: Viện Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Công nghệ thông tin - ĐHQGHN
Abstract: Trọng tâm của tiêu chuẩn kĩ thuật này là dữ liệu đặc tả cần cho các quá trình quản lý hồ sơ, cụ thể tiêu chuẩn kỹ thuật này xác định dữ liệu đặc tả mô tả, ghi lại các thao tác (truy cập; cập nhật chỉnh sửa; trao đổi) của đối tượng (con người, cơ quan, tổ chức) vào hồ sơ dữ liệu. Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho việc truy cập; cập nhật, chỉnh sửa và trao đổi các hồ sơ bất kể các định dạng. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được khuyến nghị áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật này trong quá trình thiết kế và triển khai hệ thống thông tin quản lý hồ sơ, bao gồm hệ thống quản lý hồ sơ và tài liệu điện tử.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11760
Appears in Collections:ITI - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : II.4.1-4.Du thao II.4.1_2_3_4_B.pdf
  • Description : 
  • Size : 309.23 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.