Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11761
Title: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MÔ TẢ QUẢN LÝ THAO TÁC DỮ LIỆU - DỮ LIỆU ĐẶC TẢ MÔ TẢ QUẢN LÝ THAO TÁC
Authors: Viện Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Công nghệ thông tin - ĐHQGHN
Abstract: Tiêu chuẩn kỹ thuật này qui định các dữ liệu đặc tả mô tả việc quản lý thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) trong hoạt động nghiệp vụ và quá trình quản lý hồ sơ dữ liệu. Việc áp dụng tiêu chuẩn này đảm bảo việc quản lý hiệu quả các thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) trong hệ thống nghiệp vụ. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu trong việc quản lý thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) và mô tả tập dữ liệu đặc tả tối thiểu cần thiết để đảm bảo quản lý thao tác (truy cập, cập nhật, chỉnh sửa, trao đổi, cấp quyền và thừa kế) hiệu quả, an toàn vào tin cậy qua thời gian. Ngoài ra, Tiêu chuẩn kỹ thuật này cũng qui định khuôn dạng lưu trữ dữ liệu đặc tả mô tả việc quản lý các thao tác đối với hồ sơ dữ liệu trong hoạt động nghiệp vụ và quá trình quản lý hồ sơ dữ liệu. Việc áp dụng tiêu chuẩn này đảm bảo việc quản lý hiệu quả dữ liệu đặc tả được sử dụng trong việc quản lý hệ thống nghiệp vụ.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11761
Appears in Collections:ITI - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : II.4.5-4.9.TCVN II.4.5-4.9_TOTAL.pdf
  • Description : 
  • Size : 324.9 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.