Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11762
Title: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ QUY TRÌNH TẠO LẬP DỮ LIỆU SỐ 3D (SỐ HÓA, TẠO LẬP METADATA CẤU TRÚC TRONG, METADATA MÔ TẢ DỮ LIỆU)
Authors: Viện Công nghệ Thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
Abstract: Tiêu chuẩn này thiết lập các hướng dẫn và nguyên tắc chung đảm bảo cho quy trình tạo lập dữ liệu số 3D diễn ra đúng và hiệu quả nhất, nhằm đạt được các yêu cầu cần thiết về việc số hóa 3D. Tiêu chuẩn này có thể đóng vai trò như một hướng dẫn trong việc xây dựng quy trình tạo lập dữ liệu số 3D cho tổ chức, doanh nghiệp, viện bảo tàng,… để đạt hiệu quả và sự chuẩn xác.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11762
Appears in Collections:ITI - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : II.5.4-6.Tieu chuan So hoa 3D - 2015.12.24.pdf
  • Description : 
  • Size : 309.83 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.