Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11763
Title: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ QUI TRÌNH TẠO LẬP DỮ LIỆU SỐ 2D (SỐ HÓA, TẠO LẬP METADATA CẤU TRÚC TRONG, METADATA MÔ TẢ DỮ LIỆU) - QUI TRÌNH TẠO LẬP DỮ LIỆU ĐẶC TẢ
Authors: Viện Công nghệ Thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
Abstract: Tiêu chuẩn này thiết lập các hướng dẫn và nguyên tắc chung đảm bảo cho qui trình số hóa dữ liệu 2D diễn ra đúng và hiệu quả nhất nhằm đạt được các yêu cầu cần thiết về việc số hóa dữ liệu 2D. Tiêu chuẩn này đóng vai trò như một hướng dẫn trong việc xây dựng qui trình số hóa dữ liệu 2D cho tổ chức, doanh nghiệp, thư viện…để đạt được hiệu quả và sự chuẩn xác. Từ các tổ chức lớn đến các cơ quan, doanh nghiệp nhỏ đều có thể sử dụng tiêu chuẩn này để thực hiện qui trình số hóa cho riêng mình.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11763
Appears in Collections:ITI - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : II.5.3-5.TCVN_II.5.3-II.5.4-5.5_TOTAL.pdf
  • Description : 
  • Size : 343.91 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.