Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11764
Title: THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU - TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ QUY TRÌNH TẠO LẬP DỮ LIỆU SỐ VĂN BẢN– PHẦN 2: QUY TRÌNH TẠO LẬP SIÊU DỮ LIỆU
Authors: Viện Công nghệ Thông tin
Issue Date: 2015
Abstract: Tiêu chuẩn này thiết lập các hướng dẫn và nguyên tắc chung đảm bảo cho quy trình tạo lập siêu dữ liệu diễn ra theo đúng tiêu chuẩn trong quy trình số hóa văn bản. Tiêu chuẩn này như một bộ khung cơ bản cho việc tạo lập các bước và các tiêu chuẩn cần thiết trong quá trình tạo lập siêu dữ liệu. Từ các tổ chức lớn tới các cơ quan doanh nghiệp nhỏ đều có thể sử dụng tiêu chuẩn này để áp dụng vào quy trình tạo lập và quản lý siêu dữ liệu cho riêng mình.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11764
Appears in Collections:ITI - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : II.5.2.Du thao II.5.2.pdf
  • Description : 
  • Size : 345.26 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.