Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11765
Title: THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU - TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ QUY TRÌNH TẠO LẬP DỮ LIỆU SỐ VĂN BẢN– PHẦN 1: QUY TRÌNH SỐ HÓA VĂN BẢN
Authors: Viện Công nghệ Thông tin
Issue Date: 2015
Abstract: Tiêu chuẩn này thiết lập các hướng dẫn và nguyên tắc chung đảm bảo cho quy trình số hóa văn bản diễn ra đúng và hiệu quả nhất, nhằm đạt được các yêu cầu cần thiết về việc số hóa văn bản. Tiêu chuẩn này có thể đóng vai trò như một hướng dẫn trong việc xây dựng quy trình số hóa văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp, thư viện… để đạt hiệu quả và sự chuẩn xác. Từ các tổ chức lớn tới các cơ quan doanh nghiệp nhỏ đều có thể sử dụng tiêu chuẩn này để thực hiện quy trình số hóa cho riêng mình. Tiêu chuẩn này: Hướng dẫn để tạo ra và quản lý các bản ghi kỹ thuật số, các tài liệu gốc, hoặc hồ sơ chưa được số hóa khác, đã được sao chép bằng cách số hóa; Hướng dẫn thực hành tốt nhất cho việc số hóa để đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của hồ sơ và cho phép xem xét xử lý các hồ sơ gốc; Hướng dẫn thực hành tốt nhất cho việc tiếp cận các hồ sơ số hoá khi được yêu cầu; Xác định chiến lược để hỗ trợ cho việc tạo ra các hồ sơ phù hợp với mục đích số hóa để duy trì lâu dài; Hướng dẫn thực hành tốt nhất cho việc quản lý các hồ sơ nguồn không kỹ thuật số sau số hóa; Các quy trình của tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu đã được xác định qua đánh giá rủi ro. Đối với mỗi tổ chức tùy vào quy mô và đối tượng số hóa mà trong quy trình sẽ có những bước chuẩn bị khác nhau.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11765
Appears in Collections:ITI - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : II.5.1.Du thao II.5.1.pdf
  • Description : 
  • Size : 377.38 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.