Ứng dụng khai phá dữ liệu trong khai thác cơ sở dữ liệu tích hợp nghành giao thông vận tải

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12058Ứng dụng khai phá dữ liệu trong khai thác cơ sở dữ liệu tích hợp nghành giao thông vận tải

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12058