Nghiên cứu họat động xúc tiến du lịch Ninh Bình giai đọan 2003 – 2009

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12104Nghiên cứu họat động xúc tiến du lịch Ninh Bình giai đọan 2003 – 2009

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12104