Pháp luật và thực thi pháp luật trong họat động lữ hành, hướng dẫn du lịch ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12114Pháp luật và thực thi pháp luật trong họat động lữ hành, hướng dẫn du lịch ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12114