Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12118
Title: Hiện đại hóa công tác tổ chức hoạt động các phòng tư liệu thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Ha ̀ Nội
Authors: Nguyễn, Phúc Chí
Keywords: Thư viện;Hiện đại hóa;Tư liệu
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12118
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050000282.pdf
  • Description : 
  • Size : 599.27 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.