Khai thác Ruộng bậc thang khu vực Mù Cang Chải và vùng phụ cận cho phát triển du lịch

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12176Khai thác Ruộng bậc thang khu vực Mù Cang Chải và vùng phụ cận cho phát triển du lịch

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12176