Pháp luật về trưng cầu dân ý kinh nghiệm thế giới và một số gợi mở cho Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1263Pháp luật về trưng cầu dân ý kinh nghiệm thế giới và một số gợi mở cho Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1263