Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1274
Title: Áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án về Hôn nhân và gia đình trên địa bàn Hà Nội
Other Titles: Applying law in resolving Marital and Family cases in People’s Courts in the city of Hanoi
Authors: Nguyễn, Ngọc Khánh
Nguyễn, Thị Tâm
Keywords: Luật hôn nhân và gia đình;Vụ án hôn nhân;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Thị Tâm. (2014). Áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án về Hôn nhân và gia đình trên địa bàn Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Xây dựng khái niệm ADPL trong giải quyết án Hôn nhân và gia đình và phân tích các đặc điểm, nội dung, cũng như nêu lên các giai đoạn của việc ADPL trong hoạt động giải quyết án hôn nhân và gia đình. Đánh giá kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế của hoạt động ADPL trong giải quyết án Hôn nhân và gia đình của TAND ở thành phố Hà Nội và rút ra các nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan của hạn chế. Nêu lên các quan điểm, yêu cầu và đề xuất các giải pháp cụ thể như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Toà án; hoàn thiện các quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo ADPL trong gải quyết án Hôn nhân và gia đình; Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ Toà án và Hội thẩm nhân dân... nhằm đảm bảo việc ADPL trong giải quyết án Hôn nhân và gia đình của TAND ở thành phốHà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1274
Language: vi
Format Extent: 8 tr.
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004394.pdf
  • Description : 
  • Size : 305.93 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.