Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12791
Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, ĐHQGHN
Authors: Trần, Thanh Tùng
Keywords: Nghiên cứu khoa học;đề tài khoa học;giải pháp;nâng cao chất lượng
Issue Date: 2016-06
Publisher: Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN
Series/Report no.: ;6tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12791
Appears in Collections:CDS - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG.pdf
  • Description : 
  • Size : 364.69 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.