Hoạt động áp dụng pháp luật của Tòa án nhân dân trong giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13345Hoạt động áp dụng pháp luật của Tòa án nhân dân trong giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13345