Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1340
Title: Quản lý Nhà nước về Bảo hiểm xã hội tại huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Other Titles: State management of social insurance in Soc Son district, Ha Noi city
Authors: Phạm, Văn Dũng
Nguyễn, Thị Huệ
Keywords: Quản lý kinh tế;Quản lý nhà nước;Bảo hiểm xã hội
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Thị Huệ. (2014). Quản lý Nhà nước về Bảo hiểm xã hội tại huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Bảo hiểm xã hội (BHXH) là công cụ quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của nước ta nhằm phục vụ lợi ích cho nhân dân lao động. Ngay từ khi ra đời vào năm 1930 thì quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động đã được quan tâm ghi rõ trong các Nghị quyết của Đảng và trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cho đến nay Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về BHXH…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1340
Language: vi
Format Extent: 6 tr.
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004748.pdf
  • Description : 
  • Size : 287.61 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.