Nghiên cứu một số phương pháp tổng hợp Corticosteroid từ Androstendion và hợp chất tương tự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13629Nghiên cứu một số phương pháp tổng hợp Corticosteroid từ Androstendion và hợp chất tương tự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13629