Nghiên cứu hóa thực vật của một số loài cây Việt Nam thuộc họ thầu dầu (Euphorbiaceae)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13882Nghiên cứu hóa thực vật của một số loài cây Việt Nam thuộc họ thầu dầu (Euphorbiaceae)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13882