Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu và ứng phó của cộng đồng tại xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14104Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu và ứng phó của cộng đồng tại xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14104