Xây dựng một số bài giảng dạy học chủ đề phương trình lượng giác nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14138Xây dựng một số bài giảng dạy học chủ đề phương trình lượng giác nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14138