Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1438
Title: TỪ CHÂN TRỜI CỦA ĐÔNG Á ĐẾN CHÂN TRỜI NHÂN LOẠI: MỘT SỐ CHUYỂN BIẾN CỦA KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
Authors: Đỗ, Quang Hưng
Keywords: Đông Á;Khoa học xã hội nhân văn
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 8 tr.
Abstract: Có một lĩnh vực thể hiện sự “Đổi Mới” của Việt Nam trên dưới hai thập kỷ nay, một sự thể hiện âm thầm ít hiện diện trên phương tiện truyền thông đại chúng, đó là sự chuyển biến của khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế. Bài viết của chúng tôi muốn phác họa, khái quát bước chuyển biến ấy, xem nó như một biểu hiện của chiều sâu tư duy của một dân tộc đang nỗ lực xây dựng một đất nước “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”, đồng thời thực sự hội nhập với dòng chảy tư duy của nhân loại “theo lăng kính của tính phản xạ hậu hiện đại” (La modernité au miroir de le réfléxivité pos-modernne). Đồng thời, chúng tôi cũng muốn dành sự suy nghĩ cho sự ưu tiên một chuyên ngành còn non trẻ ở Việt Nam: Tôn giáo học, với ý nghĩa một chuyên ngành nhân văn có nhiệm vụ nghiên cứu những góc khuất đặc biệt của con người.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1438
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 1Do Quang Hung-formatted.pdf
  • Description : 
  • Size : 352.51 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.