Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14383
Title: Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Vân
Keywords: Hoạt động tự học;Ngoại ngữ;Quản lý giáo dục;Trường Đại học Ngoại ngữ
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Sư phạm
Abstract: Giới thiệu tổng quan cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự học (HĐTH) của học viên: những khái niệm cơ bản, quan niệm chung về HĐTH, những yêu cầu về tự học của sinh viên trong xu hướng đào tạo theo tín chỉ ở trường đại học. Khái quát về trường trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội: quá trình hình thành và phát triển, đặc điểm, đối tượng đào tạo của trường. Đánh giá thực trạng công tác quản lý của Trường, Khoa về HĐTH của sinh viên tại khoa ngôn ngữ và văn hóa Pháp. Đề xuất một số biện pháp quản lý HĐTH của sinh viên khoa Ngôn ngữ và văn hóa Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay như: nâng cao ý thức, xây dựng động cơ và thái độ học tập đúng đắn cho sinh viên đối với HĐTH, tổ chức các hoạt động nhằm bồi dưỡng và rèn luyện hệ thống kỹ năng tự học cho sinh viên, đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên nhằm tăng cường tính tích cực tự học của sinh viên, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của sinh viên nhằm kích thích HĐTH, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ HĐTH của sinh viên..
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14383
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : pdf.pdf
  • Description : 
  • Size : 419.74 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.