Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1440
Title: Việt Nam trong những thập kỷ đầu thế kỷ XXI - Mục tiêu, con đường và mô hình phát triển
Authors: Hoàng, Chí Bảo
Hội thảo quốc tế đóng góp của Khoa học Xã hội - Nhân văn trong phát triển kinh tế xã hội
Keywords: Đổi mới;Hội nhập quốc tế;Phát triển bền vững
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Hoàng, Chí Bảo. (2015). Việt Nam trong những thập kỷ đầu thế kỷ XXI - Mục tiêu, con đường và mô hình phát triển. Hội thảo quốc tế đóng góp của Khoa học Xã hội - Nhân văn trong phát triển kinh tế xã hội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1440
ISSN: 0866-8612
Language: vi
Format Extent: tr. 11-22
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3Hoang Chi Bao-formatted.pdf
  • Description : 
  • Size : 290.32 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.