Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14408
Title: Các biện pháp quản lý công tác đào tạo - bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội
Authors: Nguyễn, Kiều Oanh
Keywords: Giáo dục đại học;Giảng viên;Quản lý giáo dục;Đào tạo cán bộ
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Sư phạm
Abstract: Làm rõ một số khái niệm, phạm trù, quy luật trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực (NNL). Phân tích các lí thuyết về đào tạo - bồi dưỡng (ĐT-BD) NNL trong giáo dục đại học (GDĐH). Nghiên cứu quan điểm, kinh nghiệm về chính sách ĐT-BD cán bộ của một số nước và rút ra bài học kinh nghiệm. Khảo sát thực trạng về chính sách, công tác ĐT-BD đội ngũ cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Đề xuất một số biện pháp cụ thể: thực hiện chủ trương, chính sách của ĐHQGHN về công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên; thực hiện tốt việc kết hợp tuyển dụng, sử dụng, quản lý với công tác ĐT-BD cán bộ, giảng viên; hoàn thiện chức năng quản lý; kết hợp thực hiện công tác nghiên cứu khoa học với quản lý công tác đào tạo; tăng cường đầu tư cho công tác xây dựng chương trình ĐT-BD hướng tới mục tiêu chuẩn của các nước tiên tiến; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác ĐT-BD đội ngũ cán bộ, giáo viên của ĐHQGHN
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14408
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : pdf.pdf
  • Description : 
  • Size : 391.86 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.