Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14409
Title: Các biện pháp quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông Thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương
Keywords: Giáo dục trung học;Phương pháp dạy học;Quản lý giáo dục;Tiếng Anh
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Sư phạm
Abstract: Tổng quan về lý luận quản lý giáo dục, quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) nói chung và tiếng Anh nói riêng ở trường trung học phổ thông (THPT). Nghiên cứu thực trạng về công tác quản lý quá trình đổi mới ở một số trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tổng kết và xây dựng một số biện pháp cụ thể: định hướng đổi mới PPDH để thực hiện chương trình và sách giáo khoa tiếng Anh mới; các biện pháp quản lý đổi mới trong trường THPT; xây dựng kế hoạch đổi mới với sự tham gia của giáo viên; tổ chức bồi dưỡng và tư vấn nhằm nâng cao năng lực sư phạm; đánh giá và khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học; tạo môi trường và đầu tư trang thiết bị phục vụ đổi mới, qua đó khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp được đề xuất
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14409
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : pdf.pdf
  • Description : 
  • Size : 458.22 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.