Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1441
Title: PATRIMOINE RURAL ET DEVELOPPEMENT LOCAL
Other Titles: NÂNG CAO GIÁ TRỊ CÁC DI SẢN TẠI NÔNG THÔN VÀ ĐÓNG GÓP VÀO SỰ PHÁT TRIỂN QUỐC GIA
Authors: VIVIER, NADINE
Đóng góp của Khoa học xã hội - Nhân văn trong phát triển Kinh tế - Xã hội
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: VIVIER, NADINE. (2015). PATRIMOINE RURAL ET DEVELOPPEMENT LOCAL. Đóng góp của Khoa học xã hội - Nhân văn trong phát triển Kinh tế - Xã hội
Abstract: Ou comment les études en lettres, langues, sciences humaines et sociales concernant les thèmes Cultures, Patrimoines et Identités contribuent au développement économique et social ? Valoriser le patrimoine rural, c’est entretenir l’habitat traditionnel dans son paysage naturel (Charte de Florence, 2000). C’est aussi valoriser les techniques et savoir-faire qui ont permis sa création. Une étude du cas des Pays de la Loire montrera comment cette action contribue au développement d’une zone rurale en maintenant la population, en mettant en valeur sa culture, en diversifiant ses activités par l’accueil des touristes : développement culturel et économique sont ici indissociables. Làm thế nào để các nghiên cứu về văn học, ngôn ngữ, khoa học xã hội và nhân văn với mối quan tâm về di sản, văn hóa cũng như bản sắc có thể góp phần vào sự phát triển xã hội và kinh tế? Nâng cao giá trị các di sản nông thôn là sự duy trì truyền thống trong việc thiết lập môi trường sống ự nhiên của nó (Công ước Florence, 2000). Nó cũng đồng thời là sự nâng cao các kỹ năng và tri hức cho phép sự sáng tạo tự thân. Nghiên cứu trường hợp tại vùng Pays de la Loire chỉ ra cho chúng ta: bằng cách nào nào phương thức này góp phần vào sự phát triển của khu vực nông thôn hông qua sự duy trì dân số, nêu bật các giá trị văn hóa, đa dạng hoá các hoạt động lưu trú của khách du lịch. Từ đó ta thấy được, phát triển văn hóa và kinh tế ở đây không thể tách rời.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1441
ISSN: 0866-8612
Language: fr
Format Extent: tr. 23-28
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 4Nadine Vivier-formatted.pdf
  • Description : 
  • Size : 199.29 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.