Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1443
Title: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: A STUDY ON FACTORS AFFECTING CSR IMPLEMENTATION AND CSR DISCLOSURE IN VIETNAM
Other Titles: TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP - CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Authors: Phạm, Duc Hieu
Keywords: Trách nhiệm xã hội;Doanh nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 15 tr.
Abstract: This paper aims to examine how executives and managers from different Vietnamese enterprises represent their awareness and their perceptions of Corporate Social Responsibility (CSR), as well as whether the attitude of Vietnamese consumers towards CSR is positive. Based on the quantitative analysis, the paper provides evidence that while a large proportion of managers express a highly positive attitude towards CSR and its reporting, consumers’ perception is at low state and questionable. But the hypothesis testing shows that there seems to be a discrepancy between what managers say they do and what they actually do. Nevertheless, the willingness to learn and gain more knowledge about CSR found from the survey has drawn a bright future for CSR implementation and CSR disclosure in Vietnam. Bài viết nghiên cứu nhận thức và thái độ của các nhà quản lý tại các doanh nghiệp Việt nam về thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cũng như thái độ của người tiêu dùng Việt nam về công bố thông tin thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Trên cơ sở phân tích định lượng, bài viết cho thấy trong khi đa số các nhà quản lý đều chứng tỏ sự hiểu biết khá cao về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng như nghĩa vụ báo cáo trách nhiệm xã hội, nhận thức và thái độ của người tiêu dùng Việt nam lại ở mức khá thấp và cần phải tiếp tục nghiên cứu. Tuy nhiên, kết quả kiểm định các giả thuyết thống kê lại cho thấy vẫn còn khoảng cách nhất định trong nhận thức và hành động của các nhà quản lý trên thực tế. Dù vậy, thái độ sẵn sàng học hỏi để nâng cao hiểu biết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thu được từ kết quả điều tra cũng cho thấy khả năng tích cực trong thực hiện và công bố thông tin về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt nam thời gian tới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1443
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 6Pham Duc Hieu.pdf
  • Description : 
  • Size : 317.07 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.