Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1448
Title: DETERMINANTS DE LA PERFORMANCE DES PROGRAMMES DE COOPERATION INTERNATIONALE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AUVIETNAM : ETUDE EMPIRIQUE A L’UNIVERSITE DE COMMERCE DU VIETNAM
Other Titles: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
Authors: Vũ, Mạnh Chiến
Phan, Thanh Tú
Keywords: ĐÀO TẠO QUỐC TẾ;ĐẠI HỌC;SAU ĐẠI HỌC;ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 19 tr.
Abstract: L’objectif de ce travail est d’identifier et d’expliquer les facteurs déterminant la performance des programmes de coopération internationale dans l’enseignement supérieur au Vietnam. Nous analysons objectivement les facteurs liés directement à la qualité de l’enseignement et aux services auxiliaires fournis par l’université. Une étude empirique a été réalisée sur un échantillon de 486 étudiants à l’Université de Commerce du Vietnam (UCV). Les résultats obtenus apparaissent très intéressants. Nous avons trouvé des impacts positifs de la qualité des enseignants, de la réputation des universités partenaires, l’attractivité du métier professionnel visé, ainsi des services de support et des frais scolaires que sur la performance des programmes coopératifs internationaux de l’enseignement supérieur. En revanche, le sexe et l’âge de l’étudiant n’influencent pas significativement la performance de la formation suivie. Nghiên cứu này của chúng tôi nhằm xác định và giải thích các yếu tố quyết định hiệu quả các chương trình hợp tác quốc tế đào tạo Đại học và sau Đại học tại Việt Nam. Nghiên cứu tập trung phân tích một cách khách quan các yếu tố liên quan trực tiếp đến chất lượng giảng dạy và các dịch vụ hỗ trỡ do nhà trường cung cấp. Chúng tôi đã tiến hành điều tra trên mẫu 486 sinh viên trường Đại Học Thương Mại (UCV). Kết quả nghiên cứu khẳng định vai trò của chất lượng giảng viên, danh tiếng các trường Đại học là đối tác, tính hợp thời của chuyên ngành đào tạo, cũng như các dịch vũ hỗ trợ giảng dạy đều ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả của các chương trình đào tạo quốc tế. Tuy nhiên, yếu tố giới tính và tuổi của sinh viên không có quan hệ với kết quả đào tạo mà họ theo đuổi.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1448
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 27-Vu Manh Chien & Phan Anh Tu da formet.pdf
  • Description : 
  • Size : 379.08 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.