Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1453
Title: KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HIỆN NAY
Authors: Đỗ, Thị Hòa Hới
Hội thảo quốc tế: đóng góp của Khoa học Xã hội - Nhân văn trong phát triển Kinh tế - Xã hội
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Đỗ, Thị Hòa Hới. (2015). KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HIỆN NAY. Hội thảo quốc tế: đóng góp của Khoa học Xã hội - Nhân văn trong phát triển Kinh tế - Xã hội
Abstract: Ở Việt Nam, sự phát triển tri thức khoa học xã hội và nhân văn chỉ trở thành nền khoa học sau khi Đảng lãnh đạo cách mạng thành công. Khoa học xã hội và nhân văn là một lĩnh vực tri thức đặc thù, là sản phẩm lao động nhận thức khoa học và sáng tạo mà chủ thể là con người (cá nhân hay tập thể). Nó bị quy định và phản ánh đầy đủ các điều kiện thực tiễn khách quan, nhất là điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội. Nó có đối tượng nghiên cứu đặc biệt trong hệ thống phân loại các đối tượng các khoa học. Đó là tìm hiểu về con người và xã hội nhằm nắm bắt các quy luật xã hội và nhân văn đang tồn tại thông qua hoạt động của con người. Vì thế, các quy luật ấy vừa mang tính khách thể, vừa mang tính chủ thể. Từ xuất phát điểm nói trên, người ta có thể tìm hiểu mối quan hệ biện chứng giữa sự phát triển kinh tế xã hội với sự phát triển khoa học xã hội và nhân văn. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung đi sau vào làm rõ vai trò tác động độc lập tương đối của khoa học xã hội và nhân văn đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở khía cạnh đổi mới tư duy về phát triển kinh tế từ sau đổi mới. Qua sđó bước đầu chỉ ra những đóng góp của khoa học xã hội và nhân văn đối với sự phát triển kinh tế của nước ta hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1453
ISSN: 0866-8612
Language: vi
Format Extent: tr. 372-379
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 5-Do Thi Hoa Hoi-c.Huong edit.pdf
  • Description : 
  • Size : 266.11 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.