Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1454
Title: MÔT SÔ ĐĂC TRƯNG VÊ ĐINH HƯƠNG GIA TRI CUA NGƯƠI LAO ĐÔNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Authors: Hà, Văn Hoàng
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 7 tr.
Abstract: Nhưng năm gân đây , viêc nghiên cưu vê đôi tương lao đông ơ nươc ta dươi goc đô khoa hoc xa hôi va nhân văn đa co nhưng ćch tiếp cận kh́c nhau , trong đo khai thac hương nghiên cưu vê gia tri v̀ định hướng gí trị ć ý nghĩa quan trọng v̀ thiết thực. Sơ di hương tiêp cân nay co vi tri quan trong như vây la bơi đinh hương gia tri khôn g chi co y nghia trong viêc hoan thiên , ph́t triển nhân ćch cũng như h̀nh vi của người lao động m̀ c̀n giúp cho việc điều chỉnh, điêu khiên hoat đông cua cac tô chưc, ćc nh́m xã hội ć hiệu quả. Măt khac, sư phat triên vu bao cua nên kinh tê thi trương cung vơi nhưng lan song giao thoa văn hoa đa tac đông không nho đên đơi sông con ngươi noi chung va ngươi lao đông noi riêng . Chính cơ chê thi trương va sư tiêp biên văn hoa đo đa ảnh hưởng không nhỏ đến “thang” gí trị v̀ định hương gia tri cua lao đông đông nươc ta hiên nay. Dươi goc nhin vê gia tri va đinh hương gia tri, trên cơ sơ đôi chiêu vơi đinh hương gia tri truyên thông cua ngươi lao đông, b̀i viết phân tích một số đặc trưng về định hướng gí trị v̀ đưa ra môt sô biên phap nhăm điêu chinh môt sô đinh hương gia tri co tinh chât lêch chuân cua ngươi lao đông ơ nươc ta hiên nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1454
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 6-Ha Van Hoang-c.Huong edit.pdf
  • Description : 
  • Size : 223.92 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.